0983098001
số 17 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông
thibanglaixehanoi.vnn@gmail.com

Đề thi thử